Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h
1TB Chợ LươngBH--
2TB Giáp BaBH--
3Cống Tắc GiangHs00:40116