Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h6h
1TB Chợ LươngBH18:55185184184184185184185185185185185185184184
2TB Giáp BaBH18:55160159159158158157156156155155155156156155
3Cống Tắc GiangHs18:559098104111117123128138142141136125114104