Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h MAXMIN
1TB Chợ LươngBH02:51128129131133135137140143133128
2TB Giáp BaBH02:51132132132132132132133132132132
3Cống Tắc GiangHs02:5154586368758189976854