Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h
1TB Chợ LươngBH--
2TB Giáp BaBH00:04134
3Cống Tắc GiangHs00:04135