Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/02
TG GT 11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h23h
1TB Chợ LươngBH--185185185185184184185185184185185183183
2TB Giáp BaBH--155155155156156155153152150149147144145
3Cống Tắc GiangHs00:4011614214113612511410479584443485461