Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h0h
1TB Chợ LươngBH--185185185185185184184185185184185185183
2TB Giáp BaBH--156155155155156156155153152150149147144
3Cống Tắc GiangHs00:40116138142141136125114104795844434854