Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 19h18h17h16h15h14h13h12h11h10h9h8h7h
1TB Chợ LươngBH--185184184184185184185185185185185185184
2TB Giáp BaBH--160159159158158157156156155155155156156
3Cống Tắc GiangHs00:401169098104111117123128138142141136125114