Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      21/02/2019
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1TB Chợ LươngBH01:4598184184185185184185185183183182184183183
2TB Giáp BaBH01:4565156155153152150149147144145147151155158
3Cống Tắc GiangHs01:451101141047958444348546169768594